Hotline Non-stop 568 847 444
Košík je prázdný
Menu Košík

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky.
(pdf 282 kB)

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Okna&Company, s.r.o. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále téžjen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako„kupující“. Pro účely těchto VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupnísmlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jináobdobná smlouva, ve kterých společnost Okna&Company, s.r.o. vystupuje jako prodávající, zhotovitelnebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemžustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně.
 2. Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na základětěchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucíobchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.
 3. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formouuzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
 4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku smlouvy) nebo přidodání plnění (zboží či služeb).
 5. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.
 6. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem - fyzickým osobám –nepodnikajícím subjektům, přičemž v tomto případě se tyto VOP použijí obdobně.

II. Nabídky, objednávky, smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovýmparametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
 2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejménapísemně, e-mailem.
 3. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající akceptuje objednávku. Kupní smlouva se považuje zauzavřenou také v případě, že dojde k poskytnutí věcného plnění.

III. Ceny

 1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak.
 2. Prodávající je jednostranně oprávněn změnit kupní cenu, a to v případě změny ceníkové cenyobjednaného zboží či služby ke dni dodání zboží oproti ceně, za které bylo zboží objednáno. Vpřípadě, že jednostranné zvýšení přesáhne 10 % z původně sjednané ceny, je kupující oprávněn odsmlouvy odstoupit.
 3. Ceny jsou uvedeny bez montáže. Doprava přepravní službou DPD je zdarma.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cenu uhradí kupující, není-li sjednáno jinak, zálohovou fakturou.
 2. Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující taknese veškeré náklady na provedení platby.

V. Dodací podmínky, balení, přechod rizika

 1. Dodávky výrobků či služeb v České republice a Slovensku se, není-li sjednáno jinak, realizujeveřejnou přepravní službou DPD.
 2. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předánímzboží tomuto dopravci.
 3. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího jsou určeny rozvozovým plánemprodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-10 dní, není-li smluvními stranamidomluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího, tj. kupující jepovinen akceptovat i plnění před termínem dodání.
 4. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V ostatníchpřípadech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachovánínároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy askryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.
 5. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balicímmateriálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobubalení.
 6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či služby provést jejich prohlídku, kdynejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady výrobku či služby. V případěnereklamování zjevných vad bezprostředně po vykonání prohlídky v termínu uvedeném v předchozívětě, právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká.
 7. Likvidace došlého obalového materiálu je povinností kupujícího.

VI. Neodebrání zboží

 1. Vzniklé náklady či škody je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to do 3 dnů od výzvyprodávajícího. Za náklady spojené s prodlením kupujícího s odebráním zboží se považují zejménavýrobní náklady, přepravní náklady, náklady na skladování, náklady na další prodej a jiné.

VII. Vady a záruka za jakost

 1. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě „GOOD“, tj. ve zcela standardní kvalitě, není-li smluvnímistranami dohodnuto jinak.
 2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení obchodního zákoníku (§ 422 a násl.).Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícíhoreklamovat.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím, stejně takodpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vadyzpůsobené nesprávnou manipulací, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s návodem na vyměření amontáž, nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
 4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení nebodesignu nemohou být reklamovány.
 5. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned připřevzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vadyzapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady jenutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-livýše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady.
 6. Není-li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců.
 7. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží či služby kupujícím.
 8. U oprávněných reklamací prodávající podle vlastní volby zboží či službu vymění nebo závaduodstraní. V případě odstranění vady je prodávající povinen nést všechny náklady potřebné kodstranění vady, tzn. náklady na přepravu, práci a materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží je najiném místě, než na místě plnění. Není-li prodávající schopen vadu odstranit nebo poskytnout náhradnídodávku, tak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.
 9. Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody včetně ušlého ziskunebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny. Reklamace musí mít vždy písemnouformu. V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží či služby, číslo příslušné faktury, druh zboží čislužby, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího. Přineuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízeníreklamace.
 10. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamacemůže být prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena.
 11. 1Prodávající si vyhrazuje právo posoudit vadu na místě instalace, v případě, že mu nebude totoposouzení umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 12. 1Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběžína nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena výměnou zboží za bezvadné,nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy jekupující povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží či služby,nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který plyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy jekupující povinen převzít opravené plnění.
 13. 1V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vadnézboží prodávajícímu vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 týdne. Vopačném případě bude kupujícímu toto zboží vyfakturováno.
 14. 1Prodávající má právo požadovat popis reklamovaných vad formou znaleckého posudku zpracovanéhosoudním znalcem nebo znaleckou firmou nebo dodáním vzorku vadného zboží. Pokud bude reklamaceuznána, znalečné prodávající kupujícímu uhradí.
 15. 1V případě zjištění vad je kupující povinen kupní cenu zaplatit. Případné nároky z vad budou řešenydodatečně.
 16. 1Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v „Reklamačním řádu“ prodávajícího, který jezveřejněn na webových stránkách prodávajícího (www.oknaco.cz) nebo jej lze v písemné podobě nazákladě písemného požadavku zaslat pro účely reklamačního řízení kupujícímu.

XIII. Ostatní ujednání

 1. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením celé sjednané kupní ceny ajejího příslušenství kupujícím. Kupující je povinen vždy zajistit naplnění výše uvedeného ustanovení,tj. výhrady vlastnického práva prodávajícího, a to ve vztahu ke všem územím, na nichž se zboží budevyskytovat. Kupující je tedy zejména povinen v případě, že je toto vyžadováno zapsat výhraduvlastnického práva do veřejných registrů, uzavřít výhradu vlastnického práva formalizovanýmzpůsobem, a to případně i za účasti notáře, popřípadě učinit jiné kroky vyžadované právem místapolohy zboží.
 2. V případě pohledávek v zahraniční měně prodávající je oprávněn použít pro placení dodávek „doložkuna pevný kurz“, kdy rozhodujícím kurzem je kurz České národní banky ve vztahu k měně placení vden vzniku kupní smlouvy. Zajištěnou měnou je CZK, v případě neexistence volné směnitelnosti jezajišťovací měnou EUR.
 3. Kupující tímto dává prodávajícímu podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění novel,souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující si jeplně vědom toho, že tento souhlas je oprávněn kdykoliv v budoucnu odvolat, a to jak pro přijetíjednotlivé zprávy, tak pro přijímání obchodních sdělení prodávajícího obecně.

IX. Řešení sporů

 1. Právem rozhodným pro právní poměry smluvního vztahu vzniklého za použití těchto VOP je právoČeské republiky, a to zejména zákon č. 513/1991 Sb. ve znění platném v době vzniku smlouvy. Nazávazky smluvních stran z této smlouvy se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupizboží.

X. Zvláštní ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožtospotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Případná neplatnost některého z ustanovení těchto VOP, ať už způsobená rozporem s právnímipředpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jinýchdůvodů, nezakládá neplatnost všech ustanovení těchto VOP, ale pouze neplatnost takto postiženéhoustanovení VOP. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení VOP se kupující i prodávající zavazujípostižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatnéhoustanovení.